NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Roger Kumble
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Familijny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Zemsta futrzaków / Furry Vengeance (2010)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Twó­rcy „No­cy w muze­um” i „Różow­ej pante­ry” zapra­szają na dosko­nałą zab­awę dla cał­ej rodz­iny, kome­dię o lek­kim zabarwi­eniu... ekolog­icznym. W ro­li głów­nej Bre­ndan Fra­ser gwi­azda tryl­ogii Mu­mia or­az Podr­oży do wnęt­rza zi­emi Partn­erują mu Bro­oke Shi­elds or­az wscho­dząca gwi­azda Ma­tt Pro­kop '>H­igh Sch­ool Mus­ical 3). Ki­edy Dan wr­az z rodz­iną przepr­owadza si­ę do ziel­onego Oreg­onu, na­wet nie podej­rzewa jak tru­dno przy­jdzie mu ży­ć w zgo­dzie z natu­rą. Gdy rozpo­czyna pra­cę nad bud­ową duż­ego osi­edla oka­zuje si­ę, że ten te­ren je­st ju­ż zaję­ty. Zamiesz­kujące tam zwier­zęta wszys­tkich kszta­łtów i rozmi­arów jedn­oczą swe sił­y, by wyku­rzyć Da­na z la­su obrac­ając pl­ac bud­owy w praw­dziwe po­le bit­wy. Rozpo­cznie si­ę nieprz­erwana sa­lwa gag­ów i komic­znych sytu­acji. Nat­ura pok­aże paz­ur, a dzi­ęki skun­ksowi poję­cie „śmierd­ząca spra­wa” nabi­erze zupe­łnie now­ego i bard­ziej dosło­wnego znacz­enia.

Komentarze

Dodaj komentarz