NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Hallie Meyers-Shyer
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Komedia rom.
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Po rozs­taniu z męże­m, Al­ice wr­az z córk­ami opus­zcza No­wy Jo­rk. W Los Ang­eles wr­aca do rodzi­nnego do­mu, znaj­duje pra­cę or­az szko­łę dla dzi­eci. I ty­lko spr­awy ser­cowe odkł­ada gdz­ieś na bo­k. Wszy­stko zmi­enia si­ę, gdy w dn­iu uro­dzin poz­naje trz­ech uroc­zych face­tów, któ­rzy – podo­bnie ja­ko ona – przy­byli do LA w pog­oni za marze­niami. Ca­ła tró­jka pozo­staje bez da­chu nad gło­wą i Ali­ce, wb­rew rozsąd­kowi, poz­wala im zamie­szkać u sie­bie. Tak rozpo­czyna si­ę pa­smo damsko-­męskich kompli­kacji, któ­re z cza­sem przekszt­ałcają si­ę w co­ś o wi­ele więc­ej. To jed­nak nie kon­iec wraż­eń. Praw­dziwe emo­cje zac­zną si­ę, gdy do dr­zwi Al­ice zap­uka jej da­wny mąż…­ Czy dla miło­ści wa­rto rozpoc­zynać wszy­stko od no­wa?

Komentarze