NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Dorota Kobiela
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Trag­iczna hist­oria życ­ia i śmie­rci jed­nego z najsłynn­iejszych mal­arzy wsz­ech cza­sów – Vinc­enta van Go­gha opowie­dziana pop­rzez je­go znak­omite dzie­ła. "Tw­ój Vinc­ent" to pier­wsza na świe­cie pełnomet­rażowa anim­acja mala­rska. O życ­iu i kontrowe­rsyjnych okoliczn­ościach śmie­rci Vinc­enta van Gog­ha, opowi­adają bohat­erowie je­go portr­etów. Int­ryga poz­wala odk­ryć tajem­nicę śmie­rci niedoce­nianego za życ­ia arty­sty. Czy na pe­wno popeł­nił samobó­jstwo? Widz­owie będ­ą mi­eli oka­zję zoba­czyć obr­azy, któ­re zna­ją i uwiel­biają w zupe­łnie no­wym wymi­arze. Tech­nika ta po raz pier­wszy poz­wala na zastos­owanie anim­acji malar­skiej na tak szer­oką ska­lę. Nowat­orska tech­nika anim­acji z wykorzy­staniem specj­alnie stwor­zonych na potr­zeby prod­ukcji Sta­cji Robo­czych Anim­acji Malar­skiej , poz­woli na przeni­esienie najsławn­iejszych dzi­eł van Go­gha na ekr­an.

Komentarze