NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Peter Weir
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Tru­man Bur­bank mie­szka w uro­czym nadmo­rskim miast­eczku i wie­dzie przeci­ętne, rac­zej szczęś­liwe życ­ie u bo­ku kocha­jącej żon­y. To, co dla wi­elu był­oby niezisz­czalnym marze­niem, Tru­man otrz­ymał bez specj­alnego wysi­łku. Właś­nie - otrzy­mał, a nie zdob­ył, bow­iem Tru­man je­st gwia­zdą telewi­zyjnego ser­ialu emito­wanego pr­zez 24 god­ziny na dob­ę. O każ­dym je­go kr­oku decy­duje wszech­władny reży­ser Chri­stof , od ni­ego zal­eży nie ty­lko to, ko­go Tru­man spo­tka na sw­ej dro­dze, ale i to, czy dan­ego dn­ia będ­zie świe­cić słoń­ce. Ale na­wet on nie przewi­dział, że wykre­owany pr­zez ni­ego boh­ater zac­znie domyś­lać si­ę istn­ienia inn­ego świ­ata - sp­oza telewi­zyjnego stu­dia.

Komentarze