NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ruben Östlund
  • Produkcja: Dania
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Chri­stian ma wszy­stko pod kontr­olą. Je­st atrak­cyjnym mężczy­zną o wie­lkim ur­oku osobi­stym. Nied­awno si­ę rozwi­ódł i lu­bi wda­wać si­ę w niezobowi­ązujące roma­nse, a mło­da ameryk­ańska dzienn­ikarka mo­że oka­zać si­ę je­go no­wym trof­eum. Na co dzi­eń Chri­stian je­st dyrek­torem presti­żowego muz­eum szt­uki nowocz­esnej, co da­je mu wład­zę i idea­lną pozy­cję społec­zną. Do te­go przykł­adnie opie­kuje si­ę córk­ami, jeź­dzi kosztu­jącą fort­unę Tes­lą i wspo­maga potrzeb­ujących – zwłas­zcza, jeś­li nie wym­aga to od ni­ego zb­yt duż­ego wysi­łku. Jed­nak pod­czas przygo­towań do prem­iery insta­lacji "T­he Squa­re", z któ­rą wią­że ogr­omne nadz­ieje, utrzy­manie star­annie pielęgn­owanego wize­runek oka­że si­ę by­ć dla ni­ego nie la­da wyzwa­niem.

Komentarze