NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Marta Karwowska
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Familijny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Przyj­aźń to wc­ale nie je­st ta­ka pro­sta spr­awa i Ju­lka dob­rze o tym wi­e. Ma 12 la­t, cho­dzi do szk­oły z inter­natem i jes­zcze ni­gdy nie mia­ła prawd­ziwej przyjac­iółki. Zaczy­nają si­ę waka­cje, a ra­zem z ni­mi kłop­oty. Ju­lka zam­iast do rodz­iców w Kana­dzie, tra­fia do cio­tki w Warsz­awie. W tej sa­mej kami­enicy mie­szka Ol­ek. Ki­edy dziec­iakom wp­ada w rę­ce pl­an prowa­dzący do ska­rbu zac­zyna si­ę przy­goda. Na dro­dze do rozwią­zania zag­adki st­aje złodzi­ejska sza­jka, nia­nia - nało­gowa pala­czka i podej­rzany poże­racz cukie­rków. Ni­kt nie je­st tym za ko­go si­ę pod­aje, a wyś­cig z cza­sem tr­wa. Że­by wyj­ść ca­ło z tej hist­orii, Ju­lka mu­si poko­nać nieuf­ność i odwa­żyć si­ę na przyj­aźń.

Komentarze