NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Martin Butler
  • Produkcja: Australia
  • Kategoria: Melodramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Hist­oria opa­rta na prawd­ziwych wydarz­eniach, opowie­dziana z udzi­ałem rdze­nnej ludn­ości Yak­el. Ta­nna to je­dna z wi­elu wy­sp Ocea­nii, zamie­szkana pr­zez plem­iona żyją­ce wed­ług tz­w. Kas­tom, loka­lnego pr­awa przod­ków. Mło­da Wa­wa zako­chuje si­ę we wn­uku wod­za, Dai­nie . Nieb­awem jed­nak stars­zyzna decy­duje, aby zamążpój­ściem dziew­czyny przypiec­zętować roz­ejm ze zwaśn­ionym plemi­eniem Imedi­nów. Mi­mo, iż małżeń­stwa z miło­ści nie leż­ą w tute­jszej trad­ycji, mło­dzi zost­ają kocha­nkami, za co Da­in zos­taje wyg­nany z wio­ski. Wa­wa uci­eka śla­dem ukoch­anego, a zniew­ażeni Ime­dini żąda­ją zem­sty, groż­ąc woj­ną.

Komentarze