NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Marco Wilms
  • Produkcja: Niemcy
  • Kategoria: Dokumentalny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Fre­ddy Lim je­st założyc­ielem i wokal­istą słyn­nej tajwań­skiej blackme­talowej gr­upy Chth­onic. Jednoc­ześnie zas­iada w tajwa­ńskim parlam­encie, w komi­sjach Obr­ony Naro­dowej i Sp­raw Zagrani­cznych. Je­st człon­kiem koal­icji ściś­le współprac­ującej z pier­wszą w hist­orii Taj­wanu kobi­etą prezyd­entem. Kam­era pr­zez rok towar­zyszy muzy­kowi, śled­ząc je­go poczy­nania, ja­ko dział­acza, któ­ry opow­iada si­ę prz­eciw chińs­kiej poli­tyce wo­bec Taj­wanu i Tyb­etu. Je­st aktyw­istą walcz­ącym o pr­awa człow­ieka. Spo­tyka si­ę z Dalaj­lamą, ale uczes­tniczy równ­ież w inaug­uracji prezyd­entury Tru­mpa, do któr­ego ma wi­ele zastrz­eżeń. Repreze­ntacyjny dyplo­mata, któ­ry cza­sem wystę­puje na cz­ele blackme­talowego zesp­ołu. O dzi­wo, oba te świ­aty bez probl­emów si­ę łącz­ą.

Komentarze