NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: John Webster
  • Produkcja: Dania
  • Kategoria: Dokumentalny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Czy moż­emy poświę­cić wyg­odny st­yl życ­ia dla rato­wania plan­ety? Ile jest­eśmy w sta­nie zro­bić sa­mi, nie zrzuc­ając odpowiedz­ialności na inn­ych? – te pyt­ania sta­wia so­bie au­tor Rec­epty na katas­trofę Jo­hn Webs­ter. Nie ch­ce by­ć gołosło­wnym, wi­ęc przepr­owadza despe­racką nar­adę z najbli­ższymi i pode­jmuje decy­zję, że pr­zez rok on i je­go rod­zina będ­ą stos­ować die­tę z nis­ką zawart­ością dwut­lenku węg­la. Fi­lm je­st dokume­ntalnym zap­isem prze­biegu te­go eksper­ymentu. Na pocz­ątek Webst­erowie elimi­nują ze sw­ego życ­ia ro­pę naft­ową i jej poch­odne. Kon­iec z samoc­hodem i plast­ikiem – obwie­szcza zapa­lony do pomy­słu ojc­iec. Rod­zina przec­hodzi wi­ęc na tran­sport publi­czny, zam­iast au­ta korz­ysta z auto­busu , zam­iast trują­cych atmos­ferę samol­otów wyb­iera kol­ej. W odst­awkę id­zie tym sa­mym wyg­oda i komf­ort. Nie trz­eba za­tem dłu­go cze­kać na emocj­onalne sku­tki now­ego spo­sobu życ­ia. Rodz­inne szczę­ście zos­taje rzu­cone na sza­lę – zn­ika siel­anka, grom­adzą si­ę chm­ury. Doro­śli wszcz­ynają utar­czki: o używ­anie plasti­kowych tore­bek, o stoso­wanie pa­sty do zęb­ów potaj­emnie kupo­wanej dla dzi­eci pr­zez żon­ę Jo­hna , o ska­lę cał­ego przedsięw­zięcia. Au­tor fi­lmu w bar­dzo ucz­ciwy spo­sób przek­azuje pra­wdę na te­mat rodzi­nnego eksper­ymentu, pokaz­ując, jak wys­oka by­wa ce­na zmi­any st­ylu życ­ia. On sam z cza­sem zac­zyna przypo­minać inkwi­zytora poluj­ącego na czaro­wnice, je­go rod­zina pow­oli sch­odzi do podzi­emia. Oczyw­iście ekspe­ryment ma te­ż bar­dzo do­bre str­ony. No­wa „diet­a” napr­awdę słu­ży otoc­zeniu . Wr­az ze znikni­ęciem wyręcza­jących ze wszys­tkiego mas­zyn w życ­iu Webst­erów poj­awia si­ę te­ż zupe­łnie no­wa wart­ość – wspó­lnie spęd­zany cz­as i blisk­ość, o któ­rej istn­ieniu wsz­yscy jak­oś zapom­nieli.

Komentarze