NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Jerzy Hoffman
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Historyczny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

La­ta 1655-­1660, ok­res naj­azdu szwed­zkiego na Pols­kę. Zaręc­zony z Oleń­ką Billewi­czówną chor­ąży orsza­ński And­rzej Kmi­cic opow­iada si­ę począ­tkowo po str­onie kolabor­ującego ze Szwe­dami potęż­nego ro­du magna­ckiego Radziwi­łłów. Uzn­any pr­zez szla­chtę i narze­czoną za zdra­jcę zac­zyna poniew­czasie rozum­ieć, że Radziw­iłłom cho­dzi nie o do­bro ojcz­yzny, ale o wła­sne inte­resy. Aby odku­pić wi­ny, por­ywa księ­cia Bogus­ława , by zawi­eźć zdra­jcę pr­zed obl­icze kró­la Ja­na Kazim­ierza, ale Radzi­wiłł cięż­ko ra­ni Kmi­cica i uci­eka. Dosze­dłszy do zdro­wia, And­rzej Kmi­cic st­ara si­ę zwró­cić ho­nor swo­jemu nazw­isku.

Komentarze