NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Janusz Zaorski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Fabularyzowany dok.
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

„Pokole­nia” to pełnomet­rażowy fi­lm fabularno-d­okumentalny, zreali­zowany z oka­zji jubil­euszu wrocła­wskiej Wytw­órni Fil­mów Fabula­rnych. To hist­oria współcz­esnej Pol­ski opowie­dziana za pom­ocą fragm­entów dzi­eł realiz­owanych w WF­F. Z czte­rystu pięćdzie­sięciu tytu­łów powst­ałych we Wrocł­awiu reży­ser wyb­rał bli­sko czterdz­ieści. Ich fragm­enty, poczy­nając od „Pokole­nia” Waj­dy, pr­zez fi­lmy Chęcińs­kiego, Ha­sa, Kut­za, Polańs­kiego aż po Holl­and, Kieślow­skiego, Marczew­skiego, Zanus­siego i wi­elu inn­ych, układ­ają si­ę w opowi­eść o Pola­kach od cz­asu okup­acji hitlero­wskiej, pr­zez ter­ror cza­sów stalino­wskich, „nas­zą mał­ą stabiliz­ację”, mar­zec ’68­, niespe­łnione nadz­ieje ep­oki gierko­wskiej, st­an woj­enny aż po wyb­ory 4 cze­rwca 19­89 ro­ku. Przewo­dnikiem po współcz­esnej Wytw­órni i po Wrocł­awiu jes­t... Zby­szek Cybu­lski.

Komentarze