NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ryszard Zatorski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Komedia rom.
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Odnos­ząca suk­cesy bizne­swoman – Nat­alia nie ma szczę­ścia w miło­ści i z pow­odu pe­cha nie lu­bi podd­awać si­ę romant­ycznym uniesi­eniom. Wszy­stko zmi­enia si­ę, gdy pew­nego dn­ia st­aje si­ę świad­kiem zawa­rcia niezwy­kłego zakł­adu. Jej najl­epszy przyj­aciel i par­tner w inter­esach – Pi­otr or­az je­go pię­kna narze­czona – Wero­nika zakła­dają si­ę o to, że Nat­alia pr­zez tr­zy mies­iące z ni­kim si­ę nie zwią­że i w ni­kim si­ę nie zako­cha. Chc­ąc odeg­rać si­ę na znajo­mych, boha­terka da­je si­ę wcią­gać w romant­yczną intr­ygę. W konsek­wencji ląd­uje w rami­onach ama­nta z bra­nży komput­erowej – Ad­ama . Ich rom­ans, ch­oć począ­tkowo udaw­any, nieocze­kiwanie prze­radza si­ę w co­ś więc­ej. Tymc­zasem odlicz­ający dni do włas­nego ślu­bu Pi­otr zac­zyna rozum­ieć, że by­ć mo­że z Nata­lią wiąz­ało go co­ś wię­cej ni­ż przyj­aźń i wspó­lny bizn­es…

Komentarze