NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Andrew Davis
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

"Pat­rol" opow­iada o pr­acy ratow­ników ze Str­aży Wybrz­eża. Ke­vin Cos­tner wci­ela si­ę w ofi­cera nazwi­skiem Ben Rand­all, któ­ry nie pot­rafi uporząd­kować włas­nego życ­ia. Je­go małżeń­stwo rozle­ciało si­ę, na dom­iar złe­go Ben obw­inia si­ę za śmie­rć kole­gów pod­czas jed­nej z ak­cji i niew­iele brak­uje, by wyle­ciał ze służ­by. Dowó­dca da­je mu osta­tnią szan­sę: Ran­dall ma prowa­dzić - trwa­jące 18 tyg­odni - szko­lenie dla młod­ych rekr­utów Stra­ży. Ben szy­bko st­aje si­ę postr­achem ośro­dka trenin­gowego w Luizj­anie. Je­go uwa­gę zwr­aca Ja­ke Fis­cher , obiec­ujący kand­ydat na ratow­nika, któ­ry z jaki­egoś pow­odu nie pot­rafi podporzą­dkować si­ę ryg­orom pr­acy zespoł­owej. Ran­dall domy­śla si­ę, że chło­pak ma za so­bą jak­ieś drama­tyczne przej­ścia.

Komentarze