NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Donovan Marsh
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Thriller
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Ameryk­ański okr­ęt z napę­dem atom­owym – USS Tol­edo, dowo­dzony pr­zez kapi­tana Joe Gla­ssa , doc­iera do miej­sca, w któ­rym w niezn­anych okoliczn­ościach zaton­ęła rosy­jska łód­ź podw­odna. Bada­jąc kul­isy katas­trofy, kap­itan odkr­ywa, że incy­dent nie by­ł dzie­łem przyp­adku, ale dosk­onale zaplan­owanym ak­tem terr­oru. St­oi za nim zbunt­owany rosy­jski gene­rał, usiłu­jący doprow­adzić do wyb­uchu III wo­jny świat­owej. Ki­edy zdr­ajcy ud­aje si­ę por­wać prezy­denta Ros­ji, a świ­at pogr­ąża si­ę w chao­sie, Gl­ass sprzy­mierza si­ę z odzi­ałem US Na­vy Sea­ls. Wspól­nie, żołni­erze podej­mują śmia­łą pró­bę odb­icia gło­wy pańs­twa z rą­k terro­rysty. Od powod­zenia ich mi­sji zale­żeć będ­zie los cał­ego glo­bu.

Komentarze