NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Christoph Rurka
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Komedia obycz.
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Dro­bny przedsi­ębiorca Ma­rek Niewia­domski le­dwo wią­że kon­iec z końc­em, usiłu­jąc spła­cić dłu­gi i kre­dyty zaciąg­nięte na no­wy biz­nes. Kie­dy, ku rozp­aczy Ma­rka i je­go małżo­nki , wszy­stkie życi­owe pl­any – w tym wyma­rzone wak­acje na Kana­rach – zaczy­nają si­ę syp­ać, mężcz­yzna otrz­ymuje propo­zycję nie do odrzu­cenia. Je­st ni­ą stano­wisko drug­iego wicemi­nistra w jed­nym z państw­owych resor­tów. Wr­az z ciep­łą posa­dką przyc­hodzą wpł­ywy i pieni­ądze, a tak­że niezl­iczone propo­zycje korup­cyjne i…­ matrymo­nialne. Czy stawi­ający pier­wsze kr­oki w świe­cie biz­nesu i wiel­kiej poli­tyki Ma­rek oka­że si­ę uczc­iwym obywa­telem, czy te­ż swo­imi wybo­rami potwi­erdzi gor­zką regu­łę, że na ukł­ady nie ma rad­y…

Komentarze