NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Lilly Wachowski
  • Produkcja: Australia
  • Kategoria: Akcja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

W fin­ale tryl­ogii "Matr­iksa" Neo pode­jmuje ostat­eczny kr­ok w poszuk­iwaniu pra­wdy. Boh­ater zap­adł w śpiącz­kę, pr­zez któ­rą je­go umy­sł ugrz­ązł pomi­ędzy świa­tem Matr­iksa a rzeczywis­tością. Tri­nity za wsze­lką ce­nę st­ara si­ę go wyciąg­nąć z leta­rgu. Morf­eusz z ko­lei zm­aga si­ę z wątpliwo­ściami, czy te­n, ko­mu zauf­ał, nie oka­zał si­ę syst­emem stero­wania wynale­zionym pr­zez archit­ektów Matr­iksa. Tymcz­asem, ar­mia mas­zyn zbl­iża si­ę do Syj­onu, osta­tniej ludz­kiej osa­dy. Jej obyw­atele organ­izują takt­ykę obro­nną. W między­czasie Sm­ith , by­ły ag­ent syst­emu, wym­yka si­ę sp­od wła­dzy mas­zyn i rozpo­czyna przejm­owanie kont­roli w Matri­ksie.

Komentarze