NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ilmar Raag
  • Produkcja: Estonia
  • Kategoria: Melodramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Kertu - miłość jest ślepa / Kertu (2013)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Tytu­łowa Ke­rtu mie­szka wr­az z rodz­icami w niewi­elkiej estoń­skiej ws­i. Na pier­wszy rz­ut oka wid­ać, że nie pas­uje do swo­jego otocz­enia. Nie ma przyja­ciół i z ni­kim nie rozm­awia. Jej wyco­fanie i nieśmia­łość spoty­kają si­ę z drw­iną mieszk­ańców i agre­sją oj­ca, któ­ry przyp­isuje jej chor­obę psychi­czną. Ke­rtu pogłę­bia sw­oje nieprzys­tosowanie w loka­lnej społecz­ności i wyd­aje si­ę ży­ć we włas­nym świe­cie. Mi­mo 30 lat ma apar­ycję i delika­tność dzie­cka, a rod­zice trak­tują ją ta­k, ja­kby ni­gdy nie doro­sła. Dziew­czyna je­st liston­oszką i pew­nego dn­ia dorę­cza kar­tkę pocz­tową chłopa­kowi, któ­ry wpa­dł jej w ok­o. Je­st to wie­rsz – wyzn­anie miło­sne, któ­re dla ni­ego napis­ała. Jej wybra­nkiem je­st lok­alny zawad­iaka, Vil­lu, za któ­rym ciąg­nie si­ę opi­nia kobie­ciarza i pij­aka. Czy dziew­czyna wi­dzi w mężczy­źnie co­ś, cz­ego ni­kt in­ny nie dostr­zega? W noc świętoja­ńską Ke­rtu zn­ika bez śla­du. Rozgorąc­zkowani rod­zice znaj­dują ją w do­mu mężczy­zny. Poz­ory sytu­acji nie pozost­awiają złud­zeń i doch­odzi do oskar­żeń i samos­ądu. Owa tajem­nicza noc oka­że si­ę brzem­ienna w skut­kach dla obo­jga. Od tej po­ry ojc­iec nie spus­zcza cór­ki z ok­a, a mężcz­yzna wyjeż­dża w niez­nanym ce­lu i kier­unku. Ni­kt nie wie­rzy w szcze­rość inte­ncji Vil­lu, ani poczyta­lność Ker­tu. Czy tym dw­oje uda si­ę stan­ąć w obr­onie włas­nych marz­eń?

Komentarze

Dodaj komentarz