NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Peter Geyer
  • Produkcja: Niemcy
  • Kategoria: Dokumentalny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Jezus Chrystus Zbawiciel / Jesus Christus Erlöser (2008)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Deutschl­andhalle w Berl­inie, 20 list­opada 19­71 ro­ku. Na pus­tej sce­nie, oświet­lonej jed­nym reflek­torem, poj­awia si­ę sam­otny Kin­ski, któ­ry recy­tuje sw­ój wła­sny te­kst - Je­zus Chry­stus Zbawi­ciel. Ten spek­takl sta­nowi ukoron­owanie proj­ektu, któ­rym Kin­ski zajm­ował si­ę pr­zez po­nad dzies­ięć la­t. Ob­raz Pet­era Gey­era to wyjąt­kowy doku­ment opowia­dający o pokol­eniu, któ­re kwestio­nowało wsze­lką wład­zę, na­wet wład­zę art­ysty nad je­go publiczn­ością, któ­re nie chci­ało ju­ż słuch­ać, wol­ało dyskut­ować. Je­st to równ­ież opowi­eść o arty­ście w bar­dzo szczeg­ólnym mome­ncie je­go kari­ery. [kat­alog 8. FF Era No­we Horyz­onty]

Komentarze

Dodaj komentarz