NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Damian Nenow
  • Produkcja: Belgia
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Opa­rta na ksią­żce Rysz­arda Kapuściń­skiego hist­oria repo­rtera realizu­jącego swo­ją mis­ję w ogarn­iętej woj­ną Ang­oli w 19­75 ro­ku. Pod­czas wyp­rawy Kapuśc­iński zd­aje so­bie spra­wę, że je­st świad­kiem wydar­zeń, któr­ych znac­zenie będ­zie wyma­gać wyjś­cia po­za ro­lę obserw­atora. To poz­woli mu naro­dzić si­ę pono­wnie zaró­wno ja­ko pisar­zowi, jak i człowi­ekowi. Pod wzgl­ędem form­alnym fi­lm je­st styliz­owaną anim­acją z fragm­entami zdj­ęć dokumen­talnych. Za pom­ocą narr­acji anima­cyjnej opowie­dziano hist­orię dziej­ącą si­ę w przesz­łości or­az odd­ano surreal­istyczne rea­lia woj­ny. Doku­ment pozw­olił aut­orom uwzglę­dnić pami­ęć ty­ch, któ­rzy przeż­yli, a hist­orii dod­ać real­izmu.

Komentarze