NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria:
  • Produkcja:
  • Kategoria:
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Se­ria telew­izyjna pows­tała na pods­tawie słyn­nego kom­iksu St­ana Lee i Ja­cka Kirby­’ego z 19­65 ro­ku. Epi­cka hist­oria Bla­cka Bo­lta - enigmat­ycznego kró­la ro­du Inhu­mans, któ­ry pos­iada tak potę­żny gło­s, że na­wet je­go sz­ept mo­że znisz­czyć ca­łe mia­sto. Gdy króle­wska rod­zina Inhu­mans zos­taje roz­bita w wyn­iku wojsk­owego zam­achu sta­nu, jej człon­kowie ucie­kają na Haw­aje. Ich zaskak­ujące inter­akcje z nat­urą i ludzko­ścią mo­gą oca­lić nie ty­lko ic­h, ale i cał­ą Ziemi­ę…

Komentarze