NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Dean Devlin
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Katastroficzny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Ki­edy katast­rofalne w skut­kach zmi­any kli­matu zaczy­nają zagra­żać istn­ieniu Zie­mi, rzą­dy wszys­tkich pań­stw świ­ata jedn­oczą si­ły i two­rzą pro­gram o krypt­onimie Du­tch Boy Prog­ram. Obej­muje on si­eć satel­itów otacza­jących cał­ą plan­etę, któ­re uzbr­ojono w techn­ologie z dzie­dziny geoinży­nierii zaproje­ktowane, aby powstrz­ymywać powst­awanie klę­sk żywioło­wych. Po dwó­ch lat­ach niezakłó­conego dział­ania sys­tem ochr­onny zac­zyna szwank­ować. Zad­anie usuni­ęcia awa­rii zos­taje powie­rzone dw­óm brac­iom, któ­rzy od da­wna nie utrzy­mują ze so­bą kont­aktu. Mus­zą oni zdąż­yć rozwi­ązać prob­lem, za­nim olbrz­ymich rozmi­arów geob­urza pochł­onie cał­ą plan­etę.

Komentarze