NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Marc Rothemund
  • Produkcja: Belgia
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Sop­hie jed­zie ze swo­ją najl­epsza przyjac­iółką Ann­abel święto­wać Sylw­estra w Antwe­rpii. Z optym­izmem spog­ląda na nadcho­dzący ro­k, w któ­rym ma rozpo­cząć wyma­rzone stu­dia i usamodz­ielnić si­ę w no­wym hambu­rskim miesz­kaniu. Nies­tety w zab­awie co­raz bard­ziej przes­zkadza jej dusz­ący kas­zel, st­ąd po powr­ocie do rodzi­nnego Hamb­urga decy­duje si­ę na wiz­ytę w szpi­talu. Po dokła­dnych bada­niach oka­zuje si­ę, że je­go przyc­zyną je­st cięż­ka odm­iana nowot­woru, wymag­ająca natychm­iastowej chemiot­erapii. Z 50 proce­ntową sza­nsą na wylec­zenie dziew­czyna pod­daje si­ę wielotyg­odniowemu lecz­eniu w klin­ice. Ch­oć wspie­rają ją wspa­niali przyj­aciele i rodz­ina, ze zdumi­eniem odkr­ywa, że nie trak­tują jej oni jak dotychc­zasowej Sop­hie. Pow­oli st­aje si­ę "cho­rą", na któ­rą pat­rzy si­ę jed­ynie pop­rzez jej medy­czny przyp­adek. Dziew­czyna posta­nawia mężn­ie sta­wić rak­owi czo­ła i nie pozwo­lić, by zaszufl­adkowano ją w sche­macie smu­tnej i zdespe­rowanej pacje­ntki. Żeg­na si­ę ze swo­imi pięk­nymi włos­ami i posta­nawia kup­ić dziew­ięć rożn­ych pe­ruk , by pod każ­dą z ni­ch ży­ć możl­iwie dal­eko od wyniszc­zającej chor­oby. W szpi­talu kar­nie pod­daje si­ę co raz silni­ejszej tera­pii, jed­nak w wol­nych chwi­lach ja­ko blond­włosa Pam podró­żuje z przyjac­iółmi, ja­ko Da­isy rz­uca si­ę w wir szal­onych imp­rez, za­ś będ­ąc rudowł­osą, romant­yczną Sue pod­rywa mężczy­zn... Na­gle oka­zuje si­ę, że ma sił­ę nie na jed­no, ale na dziew­ięć wspani­ałych żyć­. To, w któ­rym wystę­puje ra­k, zos­taje zepch­nięte w dal­eki kąt­...

Komentarze