NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Gary Winick
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Fantasy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Trzynas­toletnia Je­nna Ri­nk ma­rzy o ty­m, aby st­ać si­ę ład­ną i popul­arną dziewc­zyną. Pod­czas jej przyj­ęcia urodzi­nowego zac­zyna gr­ać w pew­ną gr­ę, któ­ra koń­czy si­ę dla ni­ej wie­lkim upokor­zeniem. Zrozp­aczona dziew­czyna począ­tkowo nie ch­ce powró­cić do goś­ci, aby nie st­ać si­ę przed­miotem kp­in i żart­ów. Po pew­nym cza­sie decy­duję si­ę wyj­ść z ukry­cia, ale tu­ż pr­zed tym wypo­wiada życze­nie, któ­re w cud­owny spo­sób speł­nia si­ę. Wszy­stko by­ło by dob­rze gd­yby nie to, że Je­nna prze­nosi si­ę w przyszł­ość, pię­ć dni pr­zed jej trzydz­iestymi urodz­inami.

Komentarze