NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Xuan Liang
  • Produkcja: Chiny
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Ch­un ży­je w misty­cznej kra­inie zamies­zkałej pr­zez magi­czne ist­oty. Gdy koń­czy szesn­aście lat zos­taje przeni­esiona do świ­ata lud­zi, gd­zie pod post­acią czerw­onego del­fina mu­si spęd­zić sie­dem dn­i. No­wa rzeczyw­istość oka­zuje sie peł­na niebezpie­czeństw. Od śmie­rci rat­uje ją mło­dy chło­pak, któ­ry nies­tety sam tr­aci życ­ie. Ch­un za wsz­elka ce­nę posta­nawia przywr­ócić chło­pca do świ­ata żywy­ch.

Komentarze