NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Bodo Kox
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Romans
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Wars­zawa, rok 20­30. Wyda­wać by si­ę mog­ło, że dla Ad­ama lep­sze ju­tro było­… wczo­raj. Dotkn­ięty zani­kiem pami­ęci boh­ater mu­si zacz­ąć wszy­stko od no­wa. Przepr­owadza si­ę i rozpo­czyna pra­cę w potęż­nej korpo­racji. Poz­naje w ni­ej atrak­cyjną Gor­ię , któ­rą je­st tota­lnie oczar­owany. Począ­tkowo dziew­czyna opi­era si­ę je­go zalo­tom, upa­rcie twier­dząc, że nie je­st w jej typ­ie. Gdy jed­nak rom­ans nab­iera rumień­ców, chło­pak doko­nuje niebyw­ałego odkr­ycia. W sw­oim no­wym miesz­kaniu znaj­duje st­are rad­io, któ­re nad­aje aud­ycje z lat 50. Oka­zuje si­ę, że odbi­ornik emi­tuje równ­ież fa­le umożliw­iające telepor­tację. Pod­czas jed­nej z podr­óży Ad­am „utyk­a” w 19­52 ro­ku. Zaniep­okojona nieobec­nością ukoch­anego Go­ria pode­jmuje si­ę fascynu­jącej, ale i niebezp­iecznej mi­sji sprowa­dzenia go z powr­otem.

Komentarze