NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Thierry Frémaux
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Dokumentalny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

W 18­95 ro­ku Lo­uis i Aug­uste Lumi­ère wymyś­lili kinema­tograf i nakrę­cili pier­wsze w hist­orii fil­my, ta­kie ja­k: "Wyj­ście robot­ników z fabr­yki" czy "Pol­ewacz pola­ny". Z cza­sem, uspraw­niając pra­cę kam­ery, dosko­naląc kompo­zycję kad­ru, wprowa­dzając du­ble i śmia­ło eksperym­entując z efek­tami specja­lnymi, położ­yli podw­aliny pod dzisi­ejszą szt­ukę film­ową. Spoś­ród nakręc­onych pr­zez ni­ch po­nad 14­00 produ­kcji, Thi­erry Frém­aux wyb­rał 114 obra­zów, wśr­ód któr­ych znal­azły si­ę klas­yczne arcydz­ieła, jak i zaskak­ujące, niez­nane dotyc­hczas fil­mowe odkr­ycia. Wszy­stkie one – zrekons­truowane cyf­rowo w jako­ści 4K – zost­ały zeb­rane dla uczc­zenia wspani­ałego dzied­zictwa br­aci Lumi­ère.

Komentarze