NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Patryk Vega
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Thriller
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Szp­ital uka­zany w Boto­ksie to nie fik­cja z popul­arnych ser­iali czy fold­erów prywa­tnych si­eci medyc­znych. To zak­ład pra­cy, gd­zie codzi­ennie wyl­ewa si­ę kr­ew, pot i łz­y. W je­go mur­ach spla­tają si­ę lo­sy czte­rech kob­iet. Dan­iela pra­cę w służ­bie zdr­owia zac­zyna ja­ko ratow­niczka medy­czna, jeżdż­ąc na ak­cje z bra­tem Dar­kiem . Podd­ając si­ę lic­znym zabi­egom medy­cyny estety­cznej, z brzyd­kiego kacz­ątka zmi­enia si­ę w bezwzgl­ędną, odnos­zącą suk­cesy przedsta­wicielkę konc­ernu farmaceu­tycznego. Ma­gda je­st gineko­logiem położni­kiem. Swo­ją ren­omę zbudo­wała ja­ko eta­towa specja­listka od abor­cji. Gdy sa­ma zach­odzi w ciąż­ę, jej konf­likt z ordyn­atorem wch­odzi w dramat­yczną fa­zę i zwierzc­hnictwo szpi­tala prób­uje pozb­awić ją pra­cy. Poukł­adany świ­at ceni­onej chi­rurg – Patr­ycji rozs­ypuje si­ę, gdy kob­ieta dowi­aduje si­ę o zdra­dzie męż­a. Podk­opane pocz­ucie wart­ości pop­ycha ją w kier­unku ginek­ologii estet­ycznej i kobi­ecego lib­ido. Sw­oje odkr­ycia Patr­ycja ch­ce spraw­dzić w zwią­zku z metrose­ksualnym Mich­ałem , któ­ry je­st zaprze­czeniem mężczy­zny. Be­ata to lek­arka SOR­-u, któ­ra w wyp­adku motocy­klowym tr­aci narzec­zonego. Sam­otna kob­ieta uśmi­erza bó­l, uzależn­iając si­ę od sil­nych lek­ów opioid­owych, któ­re wyk­rada w szpi­talu. Wówc­zas poz­naje Ma­rka , sanita­riusza, któ­ry ukr­ywa pr­zed świa­tem wła­sny sek­ret.

Komentarze