NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Michael Cuesta
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Thriller
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Mi­tch Ra­pp stra­cił ukoc­haną w at­aku terrorys­tycznym. Od tej chw­ili je­go jed­ynym ce­lem je­st zem­sta. Ofi­cer szkol­eniowy CIA St­an Hur­ley wi­e, że ta­ki czło­wiek to dla age­ncji ska­rb. Szczeg­ólnie jeś­li uda si­ę go wzbog­acić o pew­ien szcze­gólny zes­taw umiejęt­ności, któ­ry ucz­yni go masz­yną do zad­ań specja­lnych. Hur­ley pot­rafi te­go doko­nać. Za­nim szko­lenie dobi­egnie koń­ca Mi­tch będ­zie mi­ał oka­zję wyka­zać si­ę w akc­ji. Wed­ług dan­ych wyw­iadu gr­upa terro­r­ystów pla­nuje at­ak z użyc­iem ładu­nku atomo­wego. Wi­ele wska­zuje na to, że jed­nym z ni­ch je­st da­wny ucz­eń Hurl­eya. Kog­oś tak­iego mo­że wytr­opić i zneutra­lizować ty­lko kt­oś ta­ki jak Mi­tch Ra­pp.

Komentarze