NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Krzysztof Lang
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Kryminał
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Od ki­lku lat w Krak­owie i okol­icach znik­ają lud­zie. W su­mie 67 osó­b. Mło­dy śled­czy Kar­ski, wb­rew sw­oim przełoż­onym, sta­wia hipo­tezę o sery­jnym mord­ercy. Wkró­tce w krę­gu podejr­zanych pozo­staje ty­lko je­den człow­iek: Włady­sław Mazurk­iewicz zw­any Pięk­nym Władk­iem. To kr­ól życ­ia, zamo­żny kobie­ciarz, szan­owany obyw­atel, ale tak­że czło­wiek o zaskaku­jących powiąza­niach, hipnot­ycznym ur­oku i niej­asnej przeszł­ości. Kar­ski w tra­kcie śled­ztwa zac­zyna napot­ykać na co­raz więk­sze trudn­ości. Znik­ają dow­ody i ak­ta spr­aw. Lud­zie, któ­rym uf­ał odwra­cają si­ę prz­eciw nie­mu, a mię­dzy nim i podej­rzanym two­rzy si­ę niet­ypowa relac­ja... A w tle cał­ej spr­awy jak du­ch poj­awia si­ę tajem­nicza pię­kna kobi­eta.

Komentarze